(Mã khách hàng: là dãy 13 ký tự được in ở Giấy báo tiền điện hoặc Hóa đơn tiền điện)