Cấp điện ngoài sinh hoạt

kW
Khách hàng xem và tải các biểu mẫu liên quan: 
1.Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt (tải về)
2.Giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt (tải về)
3.Thông tin đăng ký đấu nối(tải về)
4.Biểu đồ phụ tải (tải về)

Hồ sơ đã có

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

Hồ sơ bổ sung

Tải hồ sơ khách hàng cung cấp

Clear selectionChọn giấy tờ
Clear selectionChọn giấy tờ
Clear selectionChọn giấy tờ
Clear selectionChọn giấy tờ