Cấp điện ngoài sinh hoạt

*
*
Chọn giấy tờ tùy thân
*
*
*
*
*
*
kW
Khách hàng xem và tải các biểu mẫu liên quan: 
1.Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt (tải về)
2.Giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt (tải về)
3.Thông tin đăng ký đấu nối(tải về)
4.Biểu đồ phụ tải (tải về)

Hồ sơ đã có *

*

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
*

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ

Hồ sơ bổ sung

Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ