Cấp điện mới sinh hoạt - Cấp điện hạ áp mục đích sinh hoạt 1 pha, 3 pha

Hồ sơ đã có

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

Cấp điện hạ áp mục đích ngoài sinh hoạt 1 pha, 3 pha

Đề nghị mua điện

Hồ sơ đã có

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)