Công văn phúc đáp của EVN về nội dung bài báo liên quan đến giá điện trên Báo Tuổi Trẻ

  • Cập nhật ngày 06/05/2019
Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công văn số 2244/EVN-KD ngày 02/5/2019 phúc đáp nội dung bài báo liên quan đến giá điện trên Báo Tuổi Trẻ: “Tiền điện tăng có thực do tăng giá và dùng nhiều?”.

Kính gửi: Toà soạn Báo Tuổi trẻ

Ngày 01/5/2019, trên Báo Tuổi trẻ có đưa bài “Tiền điện tăng có thực do tăng giá và dùng nhiều?” tại địa chỉ https://tuoitre.vn/tien-dien-tang-co-thuc-do-tang-gia-va-dung-nhieu-20190430213624755.htm trong đó có nêu lên cách tính hoá đơn của EVN là nguyên nhân gây ra việc khách hàng phải trả thêm tiền điện. Để dư luận hiểu rõ hơn về vấn đề này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin phúc đáp như sau:

1.    Việc tính toán hoá đơn tiền điện theo phương pháp nội suy như trong bài nêu chỉ liên quan đến các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và chỉ xuất hiện trong tháng có điều chỉnh giá điện.  

2.    Đối với việc tính toán hoá đơn này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương gồm một số nội dung liên quan như sau: 

i.    Định mức sử dụng điện sinh hoạt là mức sử dụng điện của từng bậc quy định tại mục 4.1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (sau đây gọi tắt là định mức).

ii.    Khoản 1, Điều 10, Thông tư 16/2014/TT-BCT: Mỗi hộ sử dụng điện trong một tháng được áp dụng một định mức sử dụng điện sinh hoạt.

iii.    Khoản 7, Điều 10, Thông tư 16/2014/TT-BCT: Trường hợp ngày ghi chỉ số công tơ không trùng với ngày điều chỉnh giá điện thì việc tính tiền điện cho giá điện sinh hoạt sử dụng phương pháp nội suy với các thông số sau:

a) Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số;

b) Số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ ghi chỉ số, số ngày áp dụng giá cũ, số ngày áp dụng giá mới);

c) Mức sử dụng điện của từng bậc tính theo số ngày thực tế giữa hai kỳ ghi chỉ số Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số;

3.    Cách thức tính toán hoá đơn của EVN hiện tuân thủ đúng quy định về định mức của Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cũng như hướng dẫn thực hiện của Bộ Công Thương tại Thông tư 16/2014/TT-BCT theo đó đối với khách hàng sinh hoạt thực hiện nội suy để tính tiền điện trong kỳ hoá đơn có thay đổi giá điện và đảm bảo quyền lợi của khách hàng với mỗi 01 hộ gia đình trong 01 tháng được áp dụng 1 định mức sinh hoạt (chi tiết cách thức tính toán được EVN công khai tại địa chỉ https://www.evn.com.vn/c3/evn-va-khach-hang/Gia-dien-9-28.aspx và đính kèm tại phụ lục của văn bản này). 

4.    Với đề xuất phương pháp tính toán như trong bài báo nêu, phần sản lượng áp dụng cho mỗi bậc trong 01 tháng cho 01 hộ gia đình là nhiều hơn mức được quy định tại QĐ 28/2014/QĐ-TTg. Cụ thể, mức quy định cho bậc 1 là 50 kWh, theo bài báo đề xuất là 66 kWh là nhiều hơn so mức của bậc 1 được quy định tại QĐ 28/2014/QĐ-TTg. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin cung cấp thông tin chính xác để quý Toà soạn được biết và có thông tin đính chính cung cấp tới bạn đọc.

Trân trọng./.

 

PHỤ LỤC: PHƯƠNG PHÁP TÍNH HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN SINH HOẠT TRONG THÁNG THAY ĐỔI GIÁ BÁN ĐIỆN

1. Căn cứ tính tiền:

- Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số (GCS)

- Số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ GCS)

- Biểu giá bán điện

2. Cách tính sản lượng điện theo giá cũ và giá mới: Xác định sản lượng điện để tính theo giá điện cũ và giá điện mới như sau:

Trong đó:    

S-  Sản lượng điện tiêu thụ trong tháng tính tiền (kWh)

T-  Số ngày tính tiền (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày)

Nc- Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày)

Sản lượng điện tính giá mới = S - Sản lượng điện tính giá cũ  (kWh).

3. Xác định mức điện sinh hoạt bậc thang:

Trong đó:    

Mtci-     Mức bậc thang cũ thứ i để tính tiền (kWh)

Mtmi-     Mức bậc thang mới thứ i để tính tiền (kWh)

Mqci-     Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá cũ (kWh)

Mqmi-     Mức bậc thang thứ i quy định theo biểu giá mới (kWh)

T-     Số ngày (theo lịch) của tháng trước liền kề (ngày)

Nc-     Số ngày tính giá cũ (tính từ ngày GCS của tháng trước liền kề đến ngày thực hiện giá mới) (ngày)

Nm-    Số ngày tính giá mới (tính từ ngày thực hiện giá mới đến ngày GCS của tháng tính tiền) (ngày)

h-         Số hộ dùng chung.

Chú ý: Làm tròn giá trị Mtci/Mtmi theo phương pháp làm tròn số học.

4. Ví dụ minh họa:

Khách hàng sinh hoạt (định mức 01 hộ), sử dụng điện từ ngày 10/03/2019 đến ngày 09/04/2019.

-    Điện tiêu thụ: 520 kWh.

-    Số ngày hưởng định mức: 31 (để tính định mức).

-    Số ngày sử dụng điện: 31 (Sử dụng để tính nội suy).

-    Số ngày hưởng theo giá cũ: 10 (để tính điện năng và định mức giá cũ).

-    Số ngày hưởng theo giá mới: 21 (để tính điện năng và định mức giá mới).

-    Sản lượng hưởng theo giá cũ   = ((10/31) * 520) = 168 kWh.

-    Sản lượng hưởng theo giá mới = 520 - 168 = 352 kWh.

-    Tiền điện: 168kWh * Bậc thang giá cũ + 352kWh * Bậc thang giá mới.

Chi tiết như sau:

-    Trường hợp khách hàng sử dụng điện 520 kWh trong tháng hoàn toàn giá cũ thì tổng tiền khách hàng phải trả 1.279.157 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

EVN