Mã khách hàng là một dãy gồm 13 ký tự có trên Hóa đơn tiền điện hoặc tin nhắn thông báo tiền điện hàng tháng của Điện lực.
Ví dụ: PC02AA0102501; PP09000901062; PQ02000138309

(Có thể chọn nhiều thông tin)