CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP

*
*
Chọn giấy tờ tùy thân
*
*
*
*
*
*

kW

kW
Khách hàng xem và tải các biểu mẫu liên quan: 
1.Giấy đề nghị mua điện dùng chung (tải về)
2.Bảng kê thiết bị(tải về)
3.Thông tin đăng ký đấu nối(tải về)
4.Biểu đồ phụ tải (tải về)

Hồ sơ gồm có *

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ)

Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ

Hồ sơ xác định mục đích sử dụng điện

*

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ

Hồ sơ bổ sung

Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
*