CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP

*
*
Chọn giấy tờ tùy thân
*
*
*
*
*
*

kW

kW

Hồ sơ gồm có *

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ)

Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ

Hồ sơ xác định mục đích sử dụng điện

*

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ

Hồ sơ bổ sung

Chọn giấy tờ
Chọn giấy tờ
*