VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CỦA NGÀNH ĐIỆN
- Thông tư 23/2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại: Xem tại đây

- Thông tư 22/2020/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện: Xem tại đây

- Thông tư 21/2020/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực: Xem tại đây

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện: Xem tại đây

- Thông tư 19/2014/TT-BCT Quy định về Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt: Xem tại đây

- Thông tư 16/2014/TT-BCT Quy định về thực hiện giá bán điện: Xem tại đây

- Thông tư 15/2014/TT-BCT Quy định về mua, bán công suất phản kháng: Xem tại đây

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực: Xem tại đây

- Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Xem tại đây

- Luật 24/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực : Xem tại đây

- Quyết định số 353/EVN ngày 17/03/2021 v/v ban hành Quy định về dịch vụ điện trong EVN: Xem tại đây

- Phúc đáp văn bản số 5577/EVN-PC của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng hợp đồng điện tử đối với hợp đồng mua bán điện: Xem tại đây

- Trả lời công văn số 5577/EVN-PC của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị có ý kiến đối với việc áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hình thức điện tử: Xem tại đây

- Hướng dẫn về áp dụng hợp đồng điện tử đối với hợp đồng mua bán điện: Xem tại đây

LƯU Ý: Các văn bản quy định về Giá bán điện niêm yết tại chuyên mục Văn bản quy định/ Giá điện/ Giá điện – Ước tính hóa đơn