CÁC MỨC CHI PHÍ NGỪNG VÀ CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI
THEO THÔNG TƯ SỐ 23/2020/TT-BCT NGÀY 09/09/2020
(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
Đơn vị: Đồng
Hệ số điều chỉnh khoảng cách (k) Hệ số điều chỉnh vùng, miền (n) Từ 0,38kV trở xuống Trên 0,38kV đến 35kV Trên 35kV
I. Mức chi phí ngừng và cấp điện cơ sở (M) 98.000 231.000 339.000
II. Khách hàng sinh hoạt 1,00 1,00 98.000 231.000 339.000
III. Đối tượng áp dụng khác (theo khoản 2, Điều 7 Thông tư số 23/2020/TT-BCT)
1. Đồng bằng
a) Đến 05 km 1,00 1,00 98.000 231.000 339.000
b) Trên 05 km đến 10 km 1,14 111.720 263.340 386.460
c) Trên 10 km đến 20 km 1,28 125.440 295.680 433.920
d) Trên 20 km đến 30 km 1,42 139.160 328.020 481.380
đ) Trên 30 km đến 50 km 1,56 152.880 360.360 528.840
e) Trên 50 km 1,70 166.600 392.700 576.300
2. Miền núi, hải đảo
a) Đến 05 km 1,00 1,15 112.700 265.650 389.850
b) Trên 05 km đến 10 km 1,14 128.478 302.841 444.429
c) Trên 10 km đến 20 km 1,28 144.256 340.032 499.008
d) Trên 20 km đến 30 km 1,42 160.034 377.223 553.587
đ) Trên 30 km đến 50 km 1,56 175.812 414.414 608.166
e) Trên 50 km 1,70 191.590 451.605 662.745