B1- Nhập các thông số đầu vào, gồm có:

Loại công tơ (1 biểu giá, 3 biểu giá): loại công tơ lắp cho khách hàng Kinh doanh, Sản xuất, Hành chính sự nghiệp, Cơ quan bệnh viện, Bán buôn nông thôn/thành thị, Tổ hợp DV-TM-SH

Thời gian sử dụng điện (từ ngày – đến ngày)

Điện năng tiêu thụ (kWh): tổng điện năng tiêu thụ trong tháng

Điện năng phản kháng (kVarh): tổng điện năng phản kháng trong tháng, áp dụng đối với khách hàng Kinh doanh, Sản xuất có lắp công tơ phản kháng

Điện năng tiêu thụ mục đích khác: tổng điện năng tiêu thụ trong tháng, dùng cho mục đích ngoài sinh hoạt, áp dụng đối với khách hàng bán buôn, khách hàng tổ hợp DV-TM-SH

Số hộ dùng điện (hộ): áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt, khách hàng bán buôn, khách hàng tổ hợp DV-TM-SH

B2 - Nhấn nút Tính toán, chương trình sẽ tự động tính toán dựa theo các thông số đầu vào đã nhập và hiển thị kết quả tính toán gồm:

Chi tiết tính toán tiền điện

Tiền điện tác dụng chưa thuế GTGT

Tiền thuế GTGT điện tác dụng

Tiền CSPK chưa thuế GTGT

Tiền thuế GTGT điện CSPK

Tổng tiền