1. Quy trình thực hiện

2. Diễn giải các bước trong quy trình thực hiện

Bước 1. Gửi yêu cầu cấp điện: BMĐ gửi yêu cầu cấp điện qua Web CSKH, Ứng dụng CSKH App Mobile (App), Zalo page, kèm theo các hồ sơ, giấy tờ dạng file ảnh hoặc văn bản điện tử, các thông tin về Email/Số ĐT liên lạc

Bước 2. Gửi thông tin về mã giao dịch, tài khoản truy cập qua Email/SMS: BBĐ gửi thông tin về mã giao dịch, tài khoản truy cập vào Web CSKH, Ứng dụng CSKH cho BMĐ

Bước 3. Bổ sung các giấy tờ kèm theo quy định: Trường hợp chưa đủ giấy tờ theo quy định, BMĐ sẽ gửi bổ sung các hồ sơ giấy tờ cần thiết trước khi HĐMBĐ được hai bên tiến hành ký kết qua các cách sau:
- Tải các tài liệu lên qua Web CSKH, ứng dụng CSKH
- Nhân viên điện lực sao chụp khi đến khảo sát địa điểm cấp điện
- Cung cấp trực tiếp tại phòng giao dịch khách hàng

Bước 4. Thông báo thời gian khảo sát địa điểm cấp điện qua Email/SMS: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ về thời gian khảo sát địa điểm yêu cầu cấp điện qua Email/SMS/App/Zalo page

Bước 5. Khảo sát tại địa điểm cấp điện: BBĐ thực hiện khảo sát tại địa điểm cấp điện của BMĐ. Tùy tình huống, có thể sẽ phải thực hiện khảo sát lại hoặc kết thúc do không đủ điều kiện cấp điện

Bước 6. Lập PACĐ: BBĐ lập dự thảo Phương án đấu nối cấp điện

Bước 7. Lập dự thảo HĐMBĐ: BBĐ lập dự thảo hợp đồng mua bán điện gửi cho BMĐ

Bước 8. Nhận giấy bảo lãnh/tiền đặt cọc trực tiếp: Trường hợp sử dụng điện ngắn hạn, BMĐ gửi cho BBĐ giấy bảo lãnh hợp đồng hoặc đóng tiền đặt cọc trực tiếp cho BBĐ.

Bước 9. Thông báo đã nộp tiền đặt cọc qua Email/SMS: BBĐ gửi thông báo đã nộp tiền đặt cọc cho BMĐ qua Email/SMS/App/Zalo page nếu là cấp điện ngắn hạn

Bước 10. Gửi thông báo thời gian thi công, lắp đặt: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ về thời gian thi công, lắp đặt qua Email/SMS/App/Zalo page

Bước 11. Thi công lắp đặt công tơ: BBĐ thực hiện thi công, lắp đặt công tơ

Bước 12. Lập BBTT: BBĐ lập biên bản treo tháo tại hiện trường

Bước 13. Xem và ký PACĐ, HĐMBĐ, BBTT qua ứng dụng hiện trường: Trường hợp BMĐ có mặt tại địa điểm cấp điện trong quá trình thi công, BBĐ và BMĐ sẽ xem, thống nhất nội dung Hợp đồng mua bán điện, Phương án cấp điện, Biên bản treo tháo và sau đó BMĐ thực hiện ký số xác nhận giao dịch ngay tại hiện trường bằng OTP

Bước 14. Gửi thông báo cho BMĐ về HĐMBĐ, PACĐ, BBTT: Trường hợp BMĐ không có mặt tại địa điểm cấp điện trong quá trình thi công, BBĐ sẽ gửi thông báo cho BMĐ về các hồ sơ, giấy tờ cấp điện cần xem và thống nhất nội dung

Bước 15. Xem và ký PACĐ, HĐMBĐ, BBTT qua Web CSKH, App CSKH: BMĐ đăng nhập vào Web CSKH/Ứng dụng CSKH App Mobile để xem Phương án cấp điện, Hợp đồng mua bán điện, Biên bản treo tháo. Trường hợp cần hiệu chỉnh nội dung, BMĐ sẽ phản hồi lại cho BBĐ trên giao diện phần mềm

Bước 16. Ký HĐMBĐ, BBTT, PACĐ: BBĐ ký số Phương án cấp điện, Hợp đồng mua bán điện, Biên bản treo tháo

Bước 17. Hoàn tất thủ tục cấp điện: BBĐ hoàn tất các thủ tục nội bộ về nghiệp vụ cấp điện

3. Các hồ sơ giấy tờ ký kết giữa BBĐ và BMĐ được điện tử hóa

a) Phương án cấp điện

b) Biên bản treo tháo thiết bị đo

c) Hợp đồng mua bán điện mục đích sinh hoạt/ngoài mục đích sinh hoạt

4. Các loại hồ sơ giấy tờ của BMĐ cung cấp được tổ chức lưu trữ theo phương thức điện tử

a) Giấy đề nghị mua điện (trường hợp yêu cầu dịch vụ cấp điện tại phòng giao dịch)

b) Giấy tờ tùy thân của BMĐ

c) Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

d) Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú.. của các hộ dùng chung (BMĐ mua điện dùng chung công tơ)

e) Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung (BMĐ mua điện dùng chung công tơ)

f) Giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung (BMĐ tách công tơ dùng chung)

g) Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện (BMĐ mua điện ngoài sinh hoạt)

h) Bản đăng ký biểu đồ phụ tải (BMĐ sản xuất, kinh doanh dịch vụ có công suất lớn nhất >=40KW)

i) Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc (BMĐ mua điện ngắn hạn)

1. Quy trình thực hiện

2. Diễn giải các bước trong quy trình thực hiện

Bước 1. Gửi yêu cầu cấp điện: BMĐ gửi yêu cầu cấp điện qua Web CSKH, Ứng dụng CSKH App Mobile (App), Zalo page, kèm theo các hồ sơ, giấy tờ dạng file ảnh hoặc văn bản điện tử, các thông tin về Email/Số ĐT liên lạc

Bước 2. Gửi thông tin về mã giao dịch, tài khoản truy cập qua Email/SMS: BBĐ gửi thông tin về mã giao dịch, tài khoản truy cập vào Web CSKH, Ứng dụng CSKH cho BMĐ

Bước 3. Bổ sung các giấy tờ kèm theo quy định: Trường hợp chưa đủ giấy tờ theo quy định, BMĐ sẽ gửi bổ sung các hồ sơ giấy tờ cần thiết trước khi HĐMBĐ được hai bên tiến hành ký kết qua các cách sau:
- Tải các tài liệu lên qua Web CSKH, ứng dụng CSKH
- Nhân viên điện lực sao chụp khi đến khảo sát địa điểm cấp điện
- Cung cấp trực tiếp tại phòng giao dịch khách hàng

Bước 4. Thông báo thời gian khảo sát địa điểm cấp điện qua Email/SMS: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ về thời gian khảo sát địa điểm yêu cầu cấp điện qua Email/SMS/App/Zalo page

Bước 5. Khảo sát tại địa điểm cấp điện: BBĐ thực hiện khảo sát tại địa điểm cấp điện của BMĐ. Tùy tình huống, có thể sẽ phải thực hiện khảo sát lại hoặc kết thúc do không đủ điều kiện cấp điện

Bước 6. Lập BBTTĐN: BBĐ lập biên bản thỏa thuận đấu nối

Bước 7. Gửi thông báo cho BMĐ về BBTTĐN: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ để xem xét và thống nhất nội dung biên bản thỏa thuận đấu nối

Bước 8. Lập PACĐ: BBĐ lập dự thảo Phương án đấu nối cấp điện

Bước 9. Lập dự thảo HĐMBĐ: BBĐ lập dự thảo hợp đồng mua bán điện gửi cho BMĐ

Bước 10. Gửi thông báo thời gian thi công, lắp đặt: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ về thời gian thi công, lắp đặt qua Email/SMS/App/Zalo page

Bước 11. Thi công lắp đặt công tơ: BBĐ thực hiện thi công, lắp đặt công tơ

Bước 12. Lập BBTT: BBĐ lập biên bản treo tháo tại hiện trường

Bước 13. Xem và ký BBTTĐN, PACĐ, HĐMBĐ, BBTT qua ứng dụng hiện trường: Trường hợp BMĐ có mặt tại địa điểm cấp điện trong quá trình thi công, BBĐ và BMĐ sẽ xem, thống nhất nội dung Hợp đồng mua bán điện, Phương án cấp điện, Biên bản treo tháo và sau đó BMĐ thực hiện ký số xác nhận giao dịch ngay tại hiện trường bằng OTP

Bước 14. Gửi thông báo cho BMĐ về HĐMBĐ, PACĐ, BBTT: Trường hợp BMĐ không có mặt tại địa điểm cấp điện trong quá trình thi công, BBĐ sẽ gửi thông báo cho BMĐ về các hồ sơ, giấy tờ cấp điện cần xem và thống nhất nội dung

Bước 15. Xem và ký BBTTĐN, PACĐ, HĐMBĐ, BBTT qua Web CSKH, App CSKH: BMĐ đăng nhập vào Web CSKH/Ứng dụng CSKH App Mobile để xem Phương án cấp điện, Hợp đồng mua bán điện, Biên bản treo tháo. Trường hợp cần hiệu chỉnh nội dung, BMĐ sẽ phản hồi lại cho BBĐ trên giao diện phần mềm

Bước 16. Ký BBTTĐN, HĐMBĐ, BBTT, PACĐ BBĐ ký số Biên bản thỏa thuận đấu nối, Phương án cấp điện, Hợp đồng mua bán điện, Biên bản treo tháo

Bước 17. Hoàn tất thủ tục cấp điện: BBĐ hoàn tất các thủ tục nội bộ về nghiệp vụ cấp điện

3. Các hồ sơ giấy tờ ký kết giữa BBĐ và BMĐ được điện tử hóa

a) Biên bản thỏa thuận đấu nối.

b) Phương án cấp điện.

c) Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm.

d) Hợp đồng mua bán điện mục đích sinh hoạt/ngoài mục đích sinh hoạt.

4. Các loại hồ sơ giấy tờ của BMĐ cung cấp được tổ chức lưu trữ theo phương thức điện tử

a) Giấy đề nghị mua điện.

b) Giấy tờ tùy thân.

c) Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ.

d) Thông tin đăng ký đấu nối.

e) Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện (BMĐ mua điện ngoài sinh hoạt).

f) Giấy phép hoạt động điện lực (áp dụng với BMĐ mua buôn điện nông thôn, có công suất lớn hơn 50kVA).

1. Quy trình thực hiện

2. Diễn giải các bước trong quy trình thực hiện

Bước 1. Gửi yêu cầu cấp điện: BMĐ gửi yêu cầu cấp điện qua Web CSKH, Ứng dụng CSKH App Mobile (App), Zalo page, kèm theo các hồ sơ, giấy tờ dạng file ảnh hoặc văn bản điện tử, các thông tin về Email/Số ĐT liên lạc

Bước 2. Gửi thông tin về mã giao dịch, tài khoản truy cập qua Email/SMS: BBĐ gửi thông tin về mã giao dịch, tài khoản truy cập vào Web CSKH, Ứng dụng CSKH cho BMĐ

Bước 3. Bổ sung các giấy tờ kèm theo quy định:Trường hợp chưa đủ giấy tờ theo quy định, BMĐ sẽ gửi bổ sung các hồ sơ giấy tờ cần thiết trước khi HĐMBĐ được hai bên tiến hành ký kết qua các cách sau:
- Tải các tài liệu lên qua Web CSKH, ứng dụng CSKH
- Nhân viên điện lực sao chụp khi đến khảo sát địa điểm cấp điện
- Cung cấp trực tiếp tại phòng giao dịch khách hàng

Bước 4. Thông báo thời gian khảo sát địa điểm cấp điện qua Email/SMS: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ về thời gian khảo sát địa điểm yêu cầu cấp điện qua Email/SMS/App/Zalo page

Bước 5. Khảo sát tại địa điểm cấp điện: BBĐ thực hiện khảo sát tại địa điểm cấp điện của BMĐ. Tùy tình huống, có thể sẽ phải thực hiện khảo sát lại hoặc kết thúc do không đủ điều kiện cấp điện

Bước 6. Lập BBTTĐN, HĐĐTCT: BBĐ lập biên bản thỏa thuận đấu nối và hợp đồng đầu tư công trình

Bước 7. Gửi thông báo cho BMĐ về BBTTĐN, HĐĐTCT: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ để xem xét và thống nhất nội dung biên bản thỏa thuận đấu nối

Bước 8. Lập PACĐ: BBĐ lập dự thảo Phương án đấu nối cấp điện

Bước 9. Lập dự thảo HĐMBĐ: BBĐ lập dự thảo hợp đồng mua bán điện gửi cho BMĐ

Bước 10. Gửi thông báo thời gian thi công, lắp đặt: BBĐ gửi thông báo cho BMĐ về thời gian thi công, lắp đặt qua Email/SMS/App/Zalo page

Bước 11. Thi công lắp đặt công tơ: BBĐ thực hiện thi công, lắp đặt công tơ

Bước 12. Lập BBTT: BBĐ lập biên bản treo tháo tại hiện trường

Bước 13. Xem và ký BBTTĐN, HĐĐTCT, PACĐ, HĐMBĐ, BBTT qua ứng dụng hiện trường: Trường hợp BMĐ có mặt tại địa điểm cấp điện trong quá trình thi công, BBĐ và BMĐ sẽ xem, thống nhất nội dung Hợp đồng mua bán điện, Phương án cấp điện, Biên bản treo tháo và sau đó BMĐ thực hiện ký số xác nhận giao dịch ngay tại hiện trường bằng OTP

Bước 14. Gửi thông báo cho BMĐ về HĐMBĐ, PACĐ, BBTT:Trường hợp BMĐ không có mặt tại địa điểm cấp điện trong quá trình thi công, BBĐ sẽ gửi thông báo cho BMĐ về các hồ sơ, giấy tờ cấp điện cần xem và thống nhất nội dung

Bước 15. Xem và ký BBTTĐN, HĐĐTCT, PACĐ, HĐMBĐ, BBTT qua Web CSKH, App CSKH: BMĐ đăng nhập vào Web CSKH/Ứng dụng CSKH App Mobile để xem Phương án cấp điện, Hợp đồng mua bán điện, Biên bản treo tháo. Trường hợp cần hiệu chỉnh nội dung, BMĐ sẽ phản hồi lại cho BBĐ trên giao diện phần mềm

Bước 16. Ký BBTTĐN, HĐĐTCT, HĐMBĐ, BBTT, PACĐ: BBĐ ký số Biên bản thỏa thuận đấu nối, Hợp đồng đầu tư công trình, Phương án cấp điện, Hợp đồng mua bán điện, Biên bản treo tháo

Bước 17. Hoàn tất thủ tục cấp điện: BBĐ hoàn tất các thủ tục nội bộ về nghiệp vụ cấp điện

3. Các hồ sơ giấy tờ ký kết giữa BBĐ và BMĐ được điện tử hóa

a) Biên bản thỏa thuận đấu nối.

b) Hợp đồng đầu tư công trình

c) Phương án cấp điện

d) Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm

e) Hợp đồng mua bán điện mục đích sinh hoạt/ngoài mục đích sinh hoạt

4. Các loại hồ sơ giấy tờ của BMĐ cung cấp được tổ chức lưu trữ theo phương thức điện tử

a) Giấy đề nghị mua điện

b) Giấy tờ tùy thân

c) Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

d) Thông tin đăng ký đấu nối

e) Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện (BMĐ mua điện ngoài sinh hoạt)

f) Giấy phép hoạt động điện lực (áp dụng với BMĐ mua buôn điện nông thôn, có công suất lớn hơn 50kVA)