Thanh toán tiền điện và dịch vụ khác

Thanh toán phí cấp điện mới

Hướng dẫn thanh toán: Tại đây