Vui lòng chọn hình thức lấy lại mật khẩu

(Nhập tên người dùng và chọn hình thức lấy để lấy mã xác thực)

Email này là được đăng ký trong HĐ Điện, nhận Email HĐ tiền điện hàng tháng

Điện thoại này là được đăng ký trong HĐ Điện, nhận SMS hàng tháng

Đảm bảo KH đã cài đặt ứng dùng APP CSKH của TCT ĐLMT (EVNCPC CSKH)