- Văn bản số 7088/BCT ngày 22/09/2020 về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà: Xem tại đây

- Thông tư 18/2020/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời: Xem tại đây

- QĐ số 1432 /EVNCPC-KD về hướng dẫn bổ sung về ĐMTMN : Xem tại đây

- QĐ số 3049 /EVNCPC-KD về triển khai cơ chế khuyến khích phát triển ĐMT theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg : Xem tại đây

- Quyết định 13/2020-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam : Xem tại đây

- Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam : Xem tại đây

- Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam: Xem tại đây

- Quyết định 67/QĐ-EVN về việc phân cấp, ủy quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

- Thông tư 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời: Xem tại đây

- Thông tư số 05/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời: Xem tại đây

- Thông tư 39/2015/TT-BCT Quy định hệ thống điện phân phối: Xem tại đây

- Văn bản 1337/EVN-KD về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

- Văn bản 1532/EVNCPC-KD về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

- Văn bản 3065/EVNCPC-KD+KT về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà: Xem tại đây

- Thư ngỏ gửi Khách hàng về Năng lượng mặt trời: Xem tại đây

- Văn bản 8219/EVNCPC-KT+KD+QLĐT về việc quy định giải pháp công nghệ hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới: Xem tại đây

- Văn bản 2266/EVN-KD về việc hướng dẫn vướng mắc về Điện mặt trời mái nhà: Xem tại đây