Solar Farm

Công suất lắp đặt: 01 – 50 MWp

Suất đầu tư: 21 - 26 triệu/kWp

Thời gian thu hồi vốn: 6 – 8 năm

Giải quyết được bài toán môi trường

_