CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP

Đính kèm file

kW

kW

Hồ sơ xác định chủ thể HĐMBĐ *

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ)

Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file

Hồ sơ xác định mục đích sử dụng điện *

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

Đính kèm file
Đính kèm file

Hồ sơ bổ sung

Đính kèm file
Đính kèm file