CẤP ĐIỆN HẠ ÁP

Đính kèm file
--%>

kW

kW

Hồ sơ xác định chủ thể HĐMBĐ *

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ)

Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file

Hồ sơ xác định mục đích sử dụng điện *

(Chọn ít nhất một loại giấy tờ ở khung này)

Đính kèm file
Đính kèm file

Hồ sơ bổ sung

(Có đầy đủ 2 loại giầy tờ này)

Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file
Đính kèm file