TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thông báo

Sau khi kích hoạt thành công, ứng dụng sẽ tự động nhận tin nhắn khi có thông báo từ hệ thống tại mục Thông báo tiền điện, thông báo tạm ngừng cung cấp điện và các thông báo khác.

Tra cứu

Cung cấp các tiệc ích tra cứu cho khách hàng gồm: Lịch ghi chỉ số, Điểm thu tiền điện, Lịch tạm ngừng cung cấp điện, Điện năng tiêu thụ, Thông tin thanh toán tiền điện, Hóa đơn điện tử.

Dịch vụ

Khách hàng có thể thực hiện các dịch vụ trên ứng dụng bao gồm: Dịch vụ cấp điện mới, Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện, Các dịch vụ hỗ trợ.

Thanh toán

Khách hàng có thể thực hiện các chức năng thanh toán trực tuyến trên ứng dụng bao gồm: Thanh toán phí cấp điện mới, Thanh toán tiền điện và dịch vụ khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

*Kích hoạt sử dụng username/password:

 • B1: Mở ứng dụng EVNCPC CSKH trên thiết bị
 • B2: Chọn Tiếp tục để chuyển sang màn hình sử dụng không cần đăng nhập
 • B3: Chọn Đăng nhập để chuyển sang màn hình đăng nhập dùng username/password
 • B4: Nhập username/password đã có trên Website cskh.cpc.vn để đăng nhập vào tài khoản.

*Kích hoạt sử dụng số điện thoại:

 • B1: Mở ứng dụng EVNCPC CSKH trên thiết bị
 • B2: Chọn Tiếp tục để chuyển sang màn hình sử dụng không cần đăng nhập
 • B3: Chọn Đăng nhập để chuyển sang màn hình đăng nhập dùng username/password
 • B4: Chọn "Đăng nhập bằng số điện thoại" để chuyển sang màn hình đăng nhập dùng số điện thoại
 • B5: Điền Số điện thoại là số điện thoại có trên hợp đồng mua bán điện hoặc là số điện thoại đã đăng ký nhận tin SMS vào ô nhập.
 • B6: Chọn "Nhận mã qua SMS" hoặc "Nhận mã qua Email"
 • B7: Điền mã kích hoạt theo tin nhắn gửi về và ấn nút "Kích hoạt" để hoàn tất việc kích hoạt

*Nhận tin nhắn:

Sau khi kích hoạt thành công, ứng dụng sẽ tự động nhận tin nhắn khi có thông báo từ hệ thống tại các mục Thông báo tiền điện, Thông báo tạm ngừng cung cấp điện, Thông báo khác.

 • Thông báo tiền điện : Thông tin tiền điện, Thông báo thanh toán, Thông báo nợ tiền điện
 • Thông báo tạm ngừng cung cấp điện: Thông báo lịch cắt điện, Thông tin sự cố mất điện
 • Thông báo khác : Thông báo khi có các chương trình chăm sóc khách hàng, các sự kiện của ngành điện, …

*Phản hồi lại tin nhắn:

Sau khi nhận được tin nhắn từ hệ thống, người dùng ấn vào xem và trả lời tại ô phản hồi tin nhắn phía dưới, có thể phản hồi bằng tin nhắn text hoặc phản hồi bằng hình ảnh.

Hệ thống cung cấp các tiện ích tại tab “tra cứu” cho khách hàng sử dụng bao gồm: lịch ghi chỉ số, điểm thu tiền điện, lịch tạm ngừng cung cấp điện, điện năng tiêu thụ, thông tin thanh toán tiền điện, hóa đơn điện tử.

B1: chạy ứng dụng và chọn tab “tra cứu”

*Tra cứu lịch ghi chỉ số : giúp tra cứu lịch chỉ số trong khoảng thời gian định sẵn

 • B2: chọn mục “Tra cứu lịch ghi chỉ số”
 • B3: chọn mã khách hàng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc
 • B4: ấn vào “Tra cứu”

*Tra cứu điểm thu tiền điện: giúp khách hàng tra cứu các điểm thu tiền điện ở những khu vực lân cận

 • B2: chọn mục “Điểm thu tiền điện”
 • B3: chọn mã khách hàng
 • B4: ấn vào “Tra cứu”

*Tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện: giúp khách hàng tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện

 • B2: chọn mục “Tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện”
 • B3: chọn mã khách hàng
 • B4: ấn vào “Tra cứu”

*Tra cứu điện năng tiêu thụ: giúp khách hàng tra cứu điện năng tiêu thụ

 • B2: chọn mục “Tra cứu điện năng tiêu thụ”
 • B3: chọn mã khách hàng
 • B4: ấn vào “Tra cứu”

*Tra cứu thông tin thanh toán tiền điện: hỗ trợ tra cứu thông tin thanh toán tiền điện

 • B2: chọn “Thông tin thanh toán tiền điện”
 • B3: chọn kỳ/tháng/năm
 • B4: ấn vào “Tra cứu”

*Tra cứu hóa đơn điện tử: hỗ trợ tra cứu hóa đơn điện tử

 • B2: chọn “Tra cứu hóa đơn điện tử”
 • B3: chọn kỳ/tháng/năm
 • B4: ấn vào “Tra cứu”

Hệ thống cung cấp các dịch vụ tại tab “dịch vụ” cho khách hàng sử dụng gồm: Dịch vụ cung cấp điện mới, Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện, các dịch vụ hỗ trợ.

B1: chạy ứng dụng và chọn tab “dịch vụ”

*Đăng ký cấp điện mới: hỗ trợ khách hàng cấp điện mới sinh hoạt và ngoài sinh hoạt

 • B2: chọn “Dịch vụ cung cấp điện mới”
 • B3: chọn “Cấp điện sinh hoạt” hoặc "Cấp điện ngoài sinh hoạt"
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Đăng ký” để gửi yêu cầu.

*Thay đổi thông tin đã đăng ký: hỗ trợ thay đổi các thông tin của khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Thay đổi thông tin đã đăng ký”
 • B4: điền các thông tin cần chỉnh sửa theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Thay đổi công suất sử dụng điện/Thay đổi loại công tơ: hỗ trợ thay đổi công suất, loại công tơ cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Thay đổi công suất sử dụng điện/Thay đổi loại công tơ”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Thay đổi vị trí thiết bị đo: hỗ trợ thay đổi vị trí thiết bị đo cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Thay đổi vị trí thiết bị đo”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm: hỗ trợ kiểm tra công tơ và thiết bị đo cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Thay đổi mục đích sử dụng điện: hỗ trợ thay đổi mục đích sử dụng điện cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Thay đổi mục đích sử dụng điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Thay đổi định mức sử dụng điện: hỗ trợ thay đổi định mức sử dụng điện cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Thay đổi định mức sử dụng điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Gia hạn hợp đồng mua bán điện: hỗ trợ gia hạn hợp đồng mua bán điện cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Gia hạn hợp đồng mua bán điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Chấm dứt hợp đồng mua bán điện: hỗ trợ chấm dứt hợp đồng mua bán điện cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Chấm dứt hợp đồng mua bán điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Đăng ký” để gửi yêu cầu.

*Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện: hỗ trợ cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện: hỗ trợ thay đổi hình thức thanh toán tiền điện cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện: hỗ trợ thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Xử lý báo mất điện: hỗ trợ xử lý báo mất điện cho khách hàng

 • B2: chọn “Dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện”
 • B3: chọn “Xử lý báo mất điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Tư vấn sử dụng dịch vụ điện: hỗ trợ tư vấn sử dụng dịch vụ điện cho khách hàng

 • B2: chọn "Các dịch vụ hỗ trợ”
 • B3: chọn “Tư vấn sử dụng dịch vụ điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Tư vấn thiết kế xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện: hỗ trợ tư vấn thiết kế xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện cho khách hàng

 • B2: chọn “Các dịch vụ hỗ trợ”
 • B3: chọn “Tư vấn thiết kế xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu.

*Giải đáp kiến nghị của khách hàng: hỗ trợ Giải đáp kiến nghị của khách hàng

 • B2: chọn “Các dịch vụ hỗ trợ”
 • B3: chọn “Giải đáp kiến nghị của khách hàng”
 • B4: điền các thông tin theo form yêu cầu của phần mềm
 • B5: ấn vào “Gửi kiến nghị” để gửi yêu cầu.

Để bảo mật ứng dụng của mình khách hàng có thể sử dụng tính năng này để cài mật khẩu cho mỗi lần sử dung app.

 • B1: khách hàng mở ứng dụng sau đó chọn tab cài đặt
 • B2: chọn “Cài đặt mật khẩu”
 • B3: nhập mật khẩu tương ứng và chọn "Đặt mật khẩu" để đặt mật khẩu cho ứng dụng