Phỏng vấn “PC Phú Yên khuyến cáo khách hàng cách sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng”

  • Cập nhật ngày 11/05/2017

Tham gia chương trình tiết kiệm điện trong công sở, hộ gia đình không chỉ thực hiện tiết kiệm chi phí cho cơ quan, đơn vị, cá nhân mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Phóng viên Đài PTP có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Duyên – TP. Kinh doanh PC Phú Yên về những khuyến cáo của ngành điện trong việc sử dụng điện một cách hợp lý, tiết kiệm.Thế Lâm - Đài PTP