Tạo thêm điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện

  • Cập nhật ngày 16/08/2016

PC Quảng Nam hiện quản lý bán điện trực tiếp cho hơn 360.000 khách hàng trên địa bàn, với mong muốn không ngừng nâng cao sự hài lòng của khách hàng, PC Quảng Nam đã triển khai các điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện.