PC Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền thu tiền điện qua ngân hàng

  • Cập nhật ngày 15/07/2016

Đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện để phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời tạo những đột phá mới trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được EVN và EVNCPC đề ra trong thời gian qua. Thực hiện chủ trương này, ngoài hình thức duy trì thu tiền điện tại điểm thu tập trung, PC Gia Lai còn đẩy mạnh thu tiền điện qua các ngân hàng trên địa bàn.PC Gia Lai