Điện lực Do Linh, PC Quảng Trị huy động lực lượng sửa chữa lưới điện bảo đảm cấp điện năm 2016

  • Cập nhật ngày 31/03/2016

PC Quảng Trị phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị thực hiện.