Minh bạch hóa chỉ số điện bằng công nghệ thông tin

  • Cập nhật ngày 01/03/2016

Phóng sự do VTV8 thực hiện về hoạt động sản xuất công tơ điện tử và các sản phẩm đo xa tự động của CPCEMEC.

VTV8