PC Quảng Ngãi: Tiện ích với dịch vụ điện trực tuyến trong dịch bệnh Covid-19

  • Cập nhật ngày 11/08/2021

Hiện nay, khách hàng đã có nhiều chọn lựa về cách thức thanh toán hóa đơn tiền điện. Ngoài đến các điểm thu hộ hoặc trụ sở điện lực, khách hàng có thể thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua ngân hàng hoặc các tổ chức trung gian. Ngoài ra, hiện 100% dịch vụ của ngành điện đã được chuyển sang hình thức giao dịch trực tuyến.


Nguyễn Tuân - Kiều Trinh