Khơi nguồn sáng tạo - Hướng tới TTCSKH thông minh

  • Cập nhật ngày 05/05/2021

Với tầm nhìn năm 2030 sánh vai với các nước ASEAN 3 về dịch vụ điện năng, ngành điện Việt Nam đã thực hiện các chương trình mục tiêu của tiến trình "Chuyển đổi số" từ vấn đề cốt lõi - quản trị doanh nghiệp đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Hãy cùng xem Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung đã, đang và sẽ làm gì theo xu hướng đó.


CPC CC