Video clip: Hành trình chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

  • Cập nhật ngày 12/04/2021

Lấy khách hàng làm trung tâm, từ năm 2014 Công ty Điện lực Đà Nẵng đã đẩy mạnh số hoá, ứng dụng khoa học công nghệ sâu rộng trên khắp lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, từng bước xây dựng môi trường số và không gian giao dịch điện tử hiện đại, công khai, minh bạch giúp khách hàng dễ giám sát, dễ thực hiện.


Lâm Uyên (Đọc lời bình Minh Hương)