EVNCPC: 10 sự kiện nổi bật và 03 tồn tại năm 2015

  • Cập nhật ngày 29/01/2016

Năm 2015 đã đi qua với rất nhiều chỉ báo tích cực của nền kinh tế. Tăng trưởng GDP đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Môi trường đầu tư, kinh doanh có nhiều cải thiện mạnh mẽ, liên tục thu hút được các dòng vốn FDI đổ vào đầu tư. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,8% so với năm 2014. Đối với Tổng công ty Điện lực miền Trung, năm 2015 được ghi dấu với nhiều sự kiện quan trọng. Nhiều chương trình công tác lớn được triển khai, một số dự án quan trọng đã được hoàn thành, tạo nên những chuyển biến mới về chất trong hoạt động quản lý điều hành của Tổng công ty. Chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện nổi bật của Tổng công ty trong một năm công tác đã qua.


Ban QHCĐ