Phỏng vấn tiêu điểm: PC Quảng Ngãi đẩy mạnh thực hiện thanh toán tiền điện qua ngân hàng

  • Cập nhật ngày 23/12/2015

Chương trình do Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với PC Quảng Ngãi thực hiện.