Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 02 tuần cao điểm phòng chống dịch Covid-19

  • Cập nhật ngày 01/04/2020

EVNCPC triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 02 tuần cao điểm phòng chống dịch Covid-19.


Ban Truyền thông EVNCPC