PC Quảng Trị: Điểm tin truyền hình điện về với thôn bản

  • Cập nhật ngày 23/12/2015

Đưa điện về thôn bản là hoạt động quan trọng trong Tháng Tri ân khách hàng của PC Quảng Trị

PC Quảng Trị