Quy định mới về dự án phát triển điện mặt trời

  • Cập nhật ngày 25/09/2017
Ngày 12/9/2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Thông tư có nhiều quy định mới về quy hoạch phát triển dự án, quản lý hoạt động mua bán điện mặt trời.
Quy định mới về dự án phát triển điện mặt trời

Ảnh đại diện

Quy định về chủ thể của hợp đồng mua bán điện

Thông tư số 16/2017/TT-BCT quy định rõ về bên mua điện và bên bán điện trong hợp đồng mua bán điện từ các dự án điện mặt trời. Thông tư quy định bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền; Bên bán điện là tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện từ các nhà máy điện mặt trời nối lưới hoặc tổ chức, cá nhân có dự án điện mặt trời trên mái nhà bán lượng điện dư cho bên mua điện.

Quy định về lập quy hoạch pháp triển điện mặt trời

Thông tư này quy định việc lập quy hoạch phát triển điện mặt trời Quốc gia chỉ lập một lần duy nhất, các lần cập nhật điều chỉnh bổ sung sau được thực hiện khi lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện lực Quốc gia. Đối với Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh chỉ lập đối với các tỉnh có tiềm năng lớn về điện mặt trời và chỉ lập một lần duy nhất, các lần cập nhật điều chỉnh bổ sung sau được thực hiện khi lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện lực tỉnh.

Quy định về đầu tư điện mặt trời trên mái nhà

Thông tư số 16/2017/TT-BCT có quy định cụ thể về đầu tư điện mặt trời trên mái nhà. Điều 11 Thông tư này quy định:

Đối với dự án điện mặt trời mái nhà có công suất nhỏ hơn 01 (một) MW, Chủ đầu tư đăng ký đấu nối với Công ty điện lực tỉnh các thông tin chính: Công suất dự kiến, thông số kỹ thuật của tấm pin quang điện, thông số của bộ biến đổi điện xoay chiều;

Đối với dự án điện mặt trời mái nhà có công suất bằng hoặc lớn hơn 01 (một) MW, Chủ đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời và quy hoạch phát triển điện lực theo quy định của Thông tư này.

Quy định về mẫu hợp đồng mua bán điện

Thông tư số 16/2017/TT-BCT ban hành kèm theo mẫu hợp đồng mua bán điện, việc sử dụng hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện mặt trời nối lưới và dự án điện mặt trời mái nhà là bắt buộc trong mua bán điện giữa bên bán điện và bên mua điện.

Thông tư số 16/2017/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2017.

Danh Linh (Ban Pháp chế)